მიხეილის პროსპექტისა და ქსენიას ქუჩის კვეთა, თბილისი